Statut Fundacji JP II

Statut fundacji JP II

Statut Fundacji JP II

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Fundacja JP II, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Pawła II, Papieża w Mądrzechowie zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Krystynę Klimkiewcz w Kancelarii Notarialnej w Bytowie, ul. Wojska Polskiego 46 a, w dniu 23 maja 2016 roku, Rep. A numer 3931/2016.
 3. Osobą reprezentującą Fundatora jest organ określony w art. 7 ust. 3 5 ustawy z dn. 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Siedzibą Fundacji jest Mądrzechowo.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Realizacja zadań statutowych fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji narodowej.
 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Fundacja może ustanowić certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

Rozdział 2

Cele i zasady działania Fundacji

 

Za podstawowy cel Fundacji obiera się działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a w szczególności działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

 

Fundacja stawia sobie następujące cele szczegółowe:

 1. działalność charytatywna,
 2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. promocji zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 5. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 6. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 7. działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
 8. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 9. promocji i organizacji wolontariatu,
 10. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
 11. wspieranie ochrony praw dziecka,
 12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 13. działalność na rzecz podmiotów określonych w ustawie z dn. 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie zbieżnym z celami Fundacji oraz w celu rozwoju wiedzy i formacji religijnej, upowszechniania społecznej nauki Kościoła i wspierania parafii.

Fundacja realizuje swoje cele samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.

 

Rozdział 3

Działalność pożytku publicznego

 

 1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego.
 2. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną w zakresie określonym uchwałą Zarządu. Odpłatna działalność pożytku publicznego Fundacji dotyczyć może zwłaszcza: organizowania spotkań formacyjnych, pielgrzymek, rekolekcji oraz wyjazdów wypoczynkowych, organizowania wykładów, warsztatów, kursów, spotkań, sympozjów i szkoleń.
 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział 4

Majątek i dochody Fundacji

 

 1. Majątek założycielski Fundacji stanowi kwota 2100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych) wpłacona przez Fundatora z czego 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji jej celów statutowych.
 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji i subwencji osób prawnych,
 4. darów rzeczowych,
 5. dochodów ze zbiórek publicznych,
 6. sponsoringu,
 7. dochodów z majątku Fundacji,
 8. odsetek bankowych,
 9. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
 10. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi spadkowe.
 11. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie służącym realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie (wg klasyfikacji PKD):
 5. 10.Z – Wychowanie przedszkolne,
 6. 59.A – Nauka języków obcych,
 7. 60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
 8. 91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi.
 9. 30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
 10. 20.Z – Szkoły podstawowe
 11. 31 – Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
 12. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez samą Fundację lub utworzone przez nią inne jednostki organizacyjne.
 13. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Rozdział 5

Władze Fundacji

 

 1. Osoba reprezentująca Fundatora Fundacji wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na czele jako Prezes Zarządu.
 2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 członków powoływanych przez Fundatora na 5-letnią kadencję.
 2. Członkostwo w Zarządzenie może trwać dłużej niż jedną kadencję.
 3. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. W razie śmierci Fundatora pełniącego funkcje Prezesa Zarządu, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub jego rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie, Prezesem Zarządu zostaje nowa osoba reprezentująca Fundatora.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 6. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
 7. utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
 8. skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 9. śmierci członka Zarządu.
 10. odwołania przez Fundatora, w szczególności z powodu choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji.
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 4. realizacja celów statutowych,
 5. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 7. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 8. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Zarząd może powołać organ kontrolno-opiniujący zwany Radą.

 1. W skład Rady wchodzi Przewodniczący oraz 2 członków.
 2. Członków pierwszego składu Rady i Przewodniczącego powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję powołuje swą decyzją Rada.
 3. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 4. śmierci,
 5. rezygnacji,
 6. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. odwołania przez Fundatora, w szczególności z powodu choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność członka do pełnienia funkcji.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkowstwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu, a także nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 10. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością, w tym kosztów podróży.
 11. Przewodniczący Rady Fundacji reprezentuje ją na zewnątrz.

Do kompetencji Rady należy:

 1. a) opiniowanie na wniosek Zarządu projektów i działań Fundacji związanych z realizacją jej celów statutowych,
 2. b) proponowanie podjęcia przez Fundację określonych działań związanych z realizacją jej celów statutowych.
 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Spotkania Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek innego członka Rady Fundacji lub na wniosek Zarządu, w terminie 14 dni.
 3. Wszyscy członkowie Rady muszą być powiadomieni o spotkaniu. Członkowie Rady będą powiadamiani o spotkaniu za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał przyjętych bezwzględną większością głosów.
 5. Do prawidłowości uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu członków Rady

Do zadań Rady należy kontrola i nadzór nad działalnością Fundacji:

 1. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu.
 3. Kontrolowanie działalności Zarządu Fundacji.
 4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 5. Nadzór nad działalnością gospodarczą Fundacji.
 6. Decyzje finansowe przekraczające jednorazowo kwotę 40 000 (słownie: czterdzieści tysięcy) PLN.
 7. Podjęcie decyzji o zaciągnięciu pożyczki/kredytu na kwotę powyżej 40 000 (słownie: czterdzieści tysięcy) PLN.
 8. Przyjęcie darowizny i/lub spadku które pociągają za sobą jakiekolwiek długi spadkowe lub zobowiązania długoterminowe.
 9. Wejście w długoterminowe zobowiązania finansowe (powyżej 2 lat, przekraczające kwotę 40 000 (słownie: czterdzieści tysięcy) PLN w sumie.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może wyłącznie Prezes Zarządu z zastrzeżeniem zapisów określonych w §21.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, po akceptacji Fundatora, przy obecności większości członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. oświaty. Decyzja o likwidacji jest podejmowana w trybie z § 23.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji
  o zbliżonych celach.

 

Msze Święte

Niedziela: 9.00, 11.00, 13.00   

Dni powszednie:

od poniedziałku do piątku o 18.00;

w soboty o 8.00

© Parafia pw. św. Jana Pawła II w Mądrzechowie 2021 -2024   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda